مسئولین انجمن

مسوولان انجمن

سرپرست انجمن: محمد کفاش یعقوبی

سرپرست نایب رئیسی انجمن: غلامرضا نباتچیان

سرپرست نایب رئیسی بانوان انجمن: سرکار خانم عزیزالله

سرپرست دبیری انجمن: رضا بابایی